fbpx

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onverminderd ’s kopers risico met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper zicht het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs.  De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 2. Zonder enige tegenaanduiding zijn onze facturen contant betaalbaar.
 3. De betalingen moeten geschieden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of uitsluitend aan de financiële organismen op de factuur vermeld.
 4. De op de vervaldag niet-vereffende betalingen brengen een intrest op van 1,2% per maand en dit zonder aanmaning van rechtswege.
 5. Zonder aanmaning zal het bedrag van de factuur, niet betaald op de vervaldag, automatisch verhoogd worden met 12% met een minimum van 99,16€ als forfaitaire en onverminderbare strafbepaling.
 6. Geen enkele klacht tegen onze facturen zal nog aanvaard worden indien ze niet schriftelijk werd gedaan binnen de 8 dagen na hun verzending.
 7. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten.  De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
 8. De bestelde werken zullen door ons of voor onze rekening onder onze verantwoordelijkheid worden uitgevoerd.  Indien de klant zelf alle of een gedeelte van de vastgestelde werken niet laat uitvoeren dan verbindt hij er zich toe ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, onze werken en de gederfde winst, die geraamd wordt op 33% van het bedrag der werken of levering die werden besteld.  In elk geval blijft de eigenaar zelf verantwoordelijk tegenover de door hem aangestelde uitvoerder.
 9. Elke gedeeltelijke of totale staking, of lock-out zullen beschouwd worden als overmacht.
 10. Ingeval enige vorm van termijn of gespreide betaling werd overeengekomen zal het nog verschuldigd saldo onmiddellijk eisbaar worden bij het eerste verzuim te betalen op de voorziene vervaldag.  Bovendien worden artikelen 4 en 5 integraal toegepast.
 11. Wij wijzen uitdrukkelijk alle algemene voorwaarden af die zich mochten bevinden op brieven, bestelbons of andere handelsdocumenten van de klant.  De onze zijn uitsluitend van kracht en dit voor zover er door ons geen uitdrukkelijk andersluidende gedingen worden aanvaard.  Door het louter feit met ons te contracteren verklaart de klant zich akkoord zonder voorbehoud onze algemene voorwaarden te aanvaarden met uitsluiting van de zijne.
 12. Onregelmatigheden in kleur, uitvoering of bijzonder uitzicht worden nooit aanzien als geldende gebreken.
 13. We weigeren formeel alle algemene voorwaarden, zowel voor aankoop als voor onderaanneming, vermeld op brieven en documenten van onze klanten.  Enkel onze voorwaarden zijn van toepassing, tenzij anders uitdrukkelijk door ons is overeengekomen en aanvaard.  Het geven van de bestelopdracht houdt automatisch het aanvaarden van onze voorwaarden in.
 14. Alle klachten ivm met één of ander gebrek gedurende de waarborgperiode dienen binnen de 24 uren na vaststelling ervan ons schriftelijk meegedeeld te worden, zoniet worden deze klachten niet aanvaard.  De gebreken dienen volledig en gedetailleerd beschreven te worden met vermelding van de referenties van het defecte apparatuur of materiaal.
 15. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af, zowel voor de slechte werking als voor de beschadiging van het geplaatst materieel, bij interventie door derden op ons geplaatst materieel.
 16. Onze waarborg vervalt automatisch van zodra door derden eerder welke aanpassing aan de installatie wordt uitgevoerd.
 17. De huidige waarborg is slechts geldig bij normaal gebruik van de geleverde installatie.  De waarborg vervalt bij het vaststellen van beschadigingen of bij het toevoegen van ander materieel.
 18. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de Belgische Arbitrage Instelling Lieven Bauwensstraat nr. 20 te 8200 Brugge
  (Tel: 050 32 35 95 Fax: 050 45 60 74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Oost-Vlaanderen

Bovenhoekstraat 64
9406 Ninove

T: 054/24.54.81

M: info@alfasun.be

BTW: BE 0810.424.805

West-Vlaanderen

Staatsbaan 210 C
9870 Zulte-Waregem

T: 054/24.54.81

M: waregem@alfasun.be

BTW: BE 0525.684.669

Volg ons

Limburg

Diestsesteenweg 29
3390 Tielt-Winge

T: 054/24.54.81

M: limburg@alfasun.be

BTW: BE xxxx.xxx.xxx