Algemene verkoopsvoorwaarden

 

 Artikel 1 – Verkoopsvoorwaarden

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op offertes en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering door Alfa Sun BV  van producten, diensten, werkzaamheden en op betalingen aan Alfa Sun BV.

 

De klant wordt geacht deze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Afwijkingen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op de documenten uitgaande van de klant, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij schriftelijk door ons worden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten onze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.

 

Artikel 2 – Betaling

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst moeten onze facturen betaald worden binnen een termijn van 7 dagen na hun factuurdatum.

 

Elke op de vervaldag van de factuur onbetaald gebleven som zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest van 1% per maand opbrengen, waarbij elke begonnen maand volledig verschuldigd is.

 

Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125.

 

Het hierboven bedongen houdt geen verzaking in van ons recht om ingeval van wanbetaling en indien wij zulks verkiezen de verbreking van de verkoop/aanneming te vorderen. Bij de niet-betaling van één van onze facturen op vervaldag zullen wij eveneens gemachtigd zijn om zonder ingebrekestelling en tot aan de algehele regularisatie, alle prestaties -ook deze in het kader van andere contracten-  op te schorten, alsook om de waarborgen te eisen die wij passend achten met het oog op een goede uitvoering van de aangegane verbintenissen.

 

Artikel 3 – Leverings- en plaatsingstermijnen

Leverings- en plaatsingstermijnen worden slechts als aanwijzing gegeven. De koper kan zich geenszins beroepen op een vertraging in de levering of plaatsing om een bestelling te annuleren of om welkdanige schadevergoeding te eisen.

 

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor weerverlet, overmacht in ruime zin, Corona maatregelen, politieke besluiten gerelateerd aan de energiemarkt en de sector van de Verkoper.

 

Op het ogenblik van de levering dient de werf vlot toegankelijk te zijn en dient het lossen vlot mogelijk te zijn.

 

Wanneer de levering niet kon plaats vinden wegens onvoldoende bereikbaarheid van de werf zullen de door ons gemaakte transportkosten en andere geleden kosten ten laste van de koper worden gelegd. Indien de vlotte levering of de vlotte plaatsing bemoeilijkt wordt door omstandigheden op de werf waaraan de verkoper vreemd is  zal de hjerdoor bijkomend gepresteerde tijd aangerekend worden aan de koper.

 

 

Artikel 4 – Overdracht van risico’s

De overdracht van het risico gebeurt op het ogenblik van de levering van de goederen aan de koper of diens aangestelde dan wel, bij gebreke daaraan, op het door de koper aangeduide leveringsadres.

 

 

Artikel 5 – Veiligheidscoördinatie

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs.

 

 

Artikel 6 – Verbreking

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 10% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van de aannemer en is de klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer gedelgd heeft.

 

Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.

Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij gewone en aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3de werkdag na de verzending ervan.

 

 

Artikel 8 – Waarborgen

Onze waarborg vervalt automatisch van zodra door derden eerder welke aanpassing aan de installatie wordt uitgevoerd.

De huidige waarborgen zijn slechts geldig bij normaal gebruik van de geleverde installatie.  De waarborgen vervallen bij het vaststellen van beschadigingen of bij het toevoegen van ander materieel.

 

 

Artikel 9 – Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is Alfa Sun BV. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.

De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.  

 

 

Artikel 10 – Klachten

Klachten met betrekking tot uiterlijk zichtbare gebreken van de geleverde en geplaatste goederen, dienen binnen de vijf dagen na levering bij omstandig aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan de verkoper. Eens die termijn voorbij, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de goederen aanvaard werden.

 

Deze klachten schorsen de betalingsverplichting van de koper onder geen beding op.

 

 

Artikel 11 – Geschillen

Alle overeenkomsten, met inbegrip van de algemene voorwaarden, worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de verkoper is gevestigd.

 

 

Contact

Mallaardstraat 9

9400 Ninove
>> Open op afspraak

T: 054/24.54.81

M: info@alfasun.be

BTW: BE 0810.424.805